Aktualności

Kolejne Spotkanie z Filozofią i Kognitywistyką odbędzie się 8 kwietnia (g. 17.00) w formule online. Wykład pt. “Antropomorfizm w badaniu zwierzęcych emocji” wygłosi dr Maja Białek z Uniwersytetu w Białymstoku, zaś Spotkanie poprowadzi dr Piotr Kozak (UwB).

Abstrakt:

Do niedawna trudno było w badaniach nad zwierzętami pozaludzkimi o surowszy zarzut niż “antropomorfizm”. Ostatnio jednak badaczki i badacze coraz częściej zauważają, że bywa on także pomocny, a także, do pewnego stopnia, nieodzowny. Co więcej, sztuczne powstrzymywanie się przy próbach zrozumienia innych zwierząt od korzystania z jedynego punktu odniesienia, jakim dysponujemy, czyli nas samych, może wręcz zafałszowywać obraz. Trafnie wskazuje się też, że nie jest to jedyne ani największe zagrożenie dla obiektywności naukowej - rodzą się nowe pojęcia dla opisania tych zagrożeń, takie jak antropocentryzm czy antropofabulacja.

W wystąpieniu zajmę się jednym z najtrudniejszych tematów psychologii i kognitywistyki porównawczej: emocjami zwierząt pozaludzkich. To tu pokusa i potrzeba antropomorfizacji wydaje się największa. Pokażę, że antropomorfizm przybiera w tych badaniach różne formy i występuje na różnych poziomach. Będę dowodzić, że, wbrew popularnej opinii, najbardziej zwodniczą z naukowego punktu widzenia postacią antropomorfizmu wcale nie jest nadmierny sentymentalizm w interpretowaniu zachowań zwierząt, a to, że w badaniu emocji korzystamy z niezliczonych nie do końca uświadomionych założeń i intuicji. Na koniec, przedstawię jak możemy próbować wykroczyć poza typowo ludzki sposób patrzenia na emocje korzystając z teorii predykcyjno-konstruktywistycznych i ewolucyjnych. Z pewnymi głęboko zakorzenionymi formami antropomorfizowania musimy się jednak pogodzić, a czasem nawet powinniśmy więcej z nich korzystać.

 Informacja o prelegentce:

Dr Maja Białek jest pracowniczką Instytutu Filozofii UwB. Specjalizuje się w filozofii umysłu i filozofii psychiatrii, szczególnie w podejściu ucieleśnionym (tzw. 4E). Zajmowała się fenomenologicznym i enaktywistycznym ujęciem zaburzeń psychicznych, przede wszystkim depresji i urojeń. Publikowała na temat nowej definicji niewinności epistemicznej i zastosowania tego pojęcia w filozofii psychiatrii. Jej największą pasją w życiu i w działalności naukowej są zwierzęta pozaludzkie, ich umysły i ich los w ludzkim świecie.

Poniżej link z dostępem do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aaRE4tGynN9tb1HggahpG-qu2KV9KqVwm9b33D6otsbA1%40thread.tacv2/1648822863301?context=%7b%22Tid%22%3a%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22%2c%22Oid%22%3a%22b594dd0a-64c8-4f0c-8b2a-e9edfde0f3ff%22%7d

Instytut Filozofii
  • Plac NZS 1,
  • 15-420 Białystok
Telefon: +48 85 745-71-01
Faks: +48 85 745-71-01

Projekt realizowany w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" ze wsparciem Ministerstwa Edukacji i Nauki.