Aktualności

25 marca 2022 roku o godzinie 17.00 odbędzie się kolejny wykład z cyklu: Spotkania z Filozofią i Kognitywistyką. Naszym gościem będzie prof. Andrzej Leder (IFiS PAN), który wygłosi wykład pt. “Między czasem minionym a przyszłym, czyli o pewnym aspekcie peryferyjności moralnej”.

Abstrakt:

Utrata normatywnej siły przyszłości skazuje nas na alternatywę agresywnego pobudzenia i biernego zapadania się w siebie; obie te postawy związane są ze swoistym rozdęciem teraźniejszości, niezdolnej, by dostarczyć legitymizację samej sobie. Albo inaczej, jest to opis miotania się pomiędzy maniakalnym zawłaszczaniem świata i depresyjną zapaścią w siebie, stanami, które uniemożliwiają rozwój podmiotowy. Wędrówkę w nieznane szlakiem pragnienia. Spotkanie z Innym, który nadchodzi z przyszłości. Ich korzenie tkwią tam, gdzie nie ma nieznanego, nie tęskni się do niedościgłej rzeczy, gdzie wszystko już się dokonało, a my możemy tylko pamiętać.

 Informacja o wykładowcy:

Andrzej Leder, filozof, doktor habilitowany, profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Wydał rozprawę filozoficzną: Nauka Freuda w epoce ‘Sein und Zeit’, pracę na temat historii Polski: Prześniona rewolucja, ćwiczenie z logiki historycznej, rozprawy dotyczące idei filozoficznych w XX wiecznej Europie: Rysa na tafli. Teoria w polu psychoanalitycznym, i Był kiedyś postmodernizm, a także, po angielsku: The Changing Guise of Myths i po niemiecku Polen in Wachtraum. Die Revolution 1939-1956 und Ihre Folge. Naucza w Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN. Mieszka w Warszawie.

Wykład w formule online na platfoemie MS Teams poprowadzi prof. dr hab. Malgorzata Kowalska. Poniżej link z dostępem:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_NzY3MWFjZGItMzAwYy00Y2I3LWFmOGThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./0?context=%7B%22Tid%22:%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22,%22Oid%22:%226d0066de-ba03-426b-8229-423b748e6e99%22%7D

Instytut Filozofii
  • Plac NZS 1,
  • 15-420 Białystok
Telefon: +48 85 745-71-01
Faks: +48 85 745-71-01

Projekt realizowany w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" ze wsparciem Ministerstwa Edukacji i Nauki.