Aktualności

Kolejny wykład z cyklu Spotkania z Filozofią i Kognitywistyką odbędzie się 13 maja w Uniwersyteckim Centrum Kultury o godzinie 17.00. Naszym gościem będzie dyrektor Instytutu Filozofii Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Wioletta Małgorzata Kowalska (UwB), która wygłosi wykład pt.:

Co znaczy sprawiedliwość?

Spotkanie poprowadzi dr hab. Bartosz Kuźniarz.

Informacja o temacie wykładu i wykładowcy:

Pojęcie sprawiedliwości należy niewątpliwie do najbardziej spornych, zwłaszcza gdy chcemy zaproponować jego uszczegółowione rozumienie. W wykładzie, odwołując się do myśli wybranych filozofów (przede wszystkim Johna Rawlsa, Emmanuela Lévinasa i Paula Ricoeura), postaram się jednak wydobyć na jaw taki jego sens, który wydaje się mało kontrowersyjny. Sens ten dotyczy nie tyle takich czy innych reguł uznawanych za sprawiedliwe, ile rodzaju subiektywnej postawy, która dopiero umożliwia określenie takich reguł. Na tym poziomie kluczowe znaczenie mają pojęcia bezstronności oraz bezinteresowności, a także zasada symetryczności relacji (obejmująca wszakże, jak się okaże, moment asymetrii między „ja” i innym). Przedstawiona podczas wykładu idea sprawiedliwości ma wymiar osobowy, ale także bezosobowy, ponieważ inni, których powinniśmy sprawiedliwie traktować, są często anonimowi. Jedną z podstawowych cech sprawiedliwości jest bowiem także uniwersalny charakter jej postulowanego zasięgu: kochamy i lubimy tylko niektórych, ale sprawiedliwość winni jesteśmy wszystkim.

m kowalskaProf. dr hab. Małgorzata Kowalska zajmuje się historią filozofii nowożytnej i współczesnej, zwłaszcza francuskiej, a także filozofią społeczną, moralną i polityczną. Jest autorką m.in. monografii W poszukiwaniu straconej syntezy. Jean-Paul Sartre i paradygmaty filozoficznego myślenia (1996), Dialektyka poza dialektyką. Od Bataille'a do Derridy (2000), Demokracja w kole krytyki (2005), O sprawiedliwości innymi słowy (2021). Tłumaczka wielu dzieł współczesnej filozofii francuskiej (m.in. Merleau-Ponty'ego, Sartre'a, Lévinasa, Foucaulta, Lyotarda). Obecnie kieruje Instytutem Filozofii UwB.

 

Instytut Filozofii
  • Plac NZS 1,
  • 15-420 Białystok
Telefon: +48 85 745-71-01
Faks: +48 85 745-71-01

Projekt realizowany w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" ze wsparciem Ministerstwa Edukacji i Nauki.