Aktualności

4 marca o godzinie 17.00 (Uniwersyteckie Centrum Kultury) w ramach Spotkań z Filozofią i Kognitywistyką odbędzie się wykład dra hab. Piotra Konderaka (UMCS) pt. “Język jako proces poznawczy: od koncepcji rozszerzonej do amalgamatów”.

 

Informacja o temacie wykładu i i prelegencie:

“Język – w ujęciu kognitywnym - nie tylko kształtuje myśli, ale również kształtuje zdolności poznawcze i wspiera rozwój poznawczy (Carruthers 2002). Rysujące się nowe perspektywy na poznanie, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. rozszerzonej koncepcji poznania i umysłu (Clark, Chalmers 1998), pozwalają również w nowy sposób spojrzeć na język: otwarte pozostaje pytanie Andy Clarka „jak dopasować język do wyłaniającego się obrazu elastycznego, ekologicznie efektywnego podmiotu?” (Clark 2008: 44). Fascynująca, ale i posiadająca liczne ograniczenia koncepcja „magicznych słów” i „materialnych symboli”, czyli rozszerzonego języka Clarka każe poszukiwać alternatywnych odpowiedzi na powyższe pytanie. Taką perspektywę rysuje Mark Rowlands w książce The New Science of Mind (2010). Idea umysłu jako amalgamatu, uwzględniająca rolę m.in. zewnętrznych „struktur przenoszących informacje”, podkreślająca kluczową rolę wewnętrznych stanów reprezentacyjnych i jednocześnie odwołująca się do ucieleśnionej fenomenologii pozwala – jak będę argumentował - przekroczyć wyraźne ograniczenia rozszerzonego ujęcia języka. Język jako proces poznawczy – w takim ujęciu – łączyłby w sobie procesy przetwarzania informacji z aktywnością odkrywającą świat (w sensie Merleau-Ponty) dla podmiotu”.

p konderakDr hab. Piotr Konderak, dyrektor Instytutu Filozofii oraz adiunkt w Katedrze Logiki i Kognitywistyki UMCS. Współtwórca i koordynator kierunku kognitywistyka na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS. Jego badania obejmują problematykę semiotyki kognitywnej, filozofii umysłu a ostatnio: rolę multimodalności w percepcji i komunikacji. Współredagował (wraz z J. Zlatevem i G. Sonessonem) pierwszą antologię tekstów z semiotyki kognitywnej: Meaning, Mind and Communication: Explorations in Cognitive Semiotics, Peter Lang, Frankfurt 2016; jest autorem monografii poświęconej semiotyce kognitywnej: Mind, Cognition, Semiosis: Ways to Cognitive Semiotics, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018. Wieloletnim współpracownik projektu Centre for Cognitive Semiotics, Lunds universitet, Szwecja. Organizator cyklu spotkań Seminar in Cognitive Science w Instytucie Filozofii UMCS.

pdfPlakat 04.03.2022

Instytut Filozofii
  • Plac NZS 1,
  • 15-420 Białystok
Telefon: +48 85 745-71-01
Faks: +48 85 745-71-01

Projekt realizowany w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" ze wsparciem Ministerstwa Edukacji i Nauki.